SERVEIS

Area d'auditoria i revisió

L'objectiu general és prestar serveis de revisió i anàlisis, totals o limitats, dels comptes anuals de societats amb finalitats d'informació, qualificada i independent, per la pròpia Entitat i/o per tercers.

Auditors de comptes anuals

Consisteixen en la revisió completa dels comptes anuals, per verificar si mostren de forma adequada la situació econòmica i financera, segons principis de comptabilitat generalment acceptats i aplicats uniformement amb exercicis anteriors. La nostra revisió s’efectuaria d’acord amb les normes d’Auditoria generalment acceptades, i tindria com a objectiu emetre la nostra opinió professional sobre si els esmentats comptes anuals representen de forma adequada la situació econòmica i financera de l’Entitat, segons principis de comptabilitat de general acceptació i aplicats uniformement amb exercicis anteriors.

Informes per a la justificació de subvencions i adjudes econòmiques

El nostre treball consisteix en elaborar un informe que garanteixi l’adequada i correcta expedició dels justificants dels pagaments efectuats amb el fons d’ajuda econòmica o de la subvenció rebuda de qualsevol Administració Pública. La nostra col•laboració professional també inclou l’assessorament per la correcta interpretació de les normes específiques que poden regular el procés justificador, orientat a l’Entitat beneficiària perquè pugui aprofitar al màxim l’ajuda rebuda.

Revisions limitades.

S’efectua la revisió de masses patrimonials concretes dels comptes anuals, per emetre conclusions sobre les mateixes.

Revisió del compliment comptable i obligacions legals

La finalitat d’aquest servei és el que l’Entitat pugui comptar amb un informe independent que certifiqui que els Comptes Anuals han estat formulats d’acord amb les Normes i Principis Comptables i a la vegada s’han complert amb les obligacions legals que li són d’aplicació (Fiscals, Mercantils, Laborals, de Protecció de Dades, Mediambientals, etc.)

Auditoria de procediments i control intern

El ser objectiu és la revisió formal i sistemàtica, segons fins prèviament determinats, de les activitats de l’Entitat (o d’una part d’elles), per avaluar el nivell d’organització, l’adequació dels procediments i sistemes i el grau de control intern existents.

Com a resultat de l’actuació, s’emet l’informe d’opinió sobre els procediments, i de recomanació sobre les possibilitats i mesures de millora.

Auditoria d'adquisició.

La finalitat d’aquest servei és el que una persona aliena a un negoci o empresa, tingui els elements necessaris per valorar una possible participació o interès en aquest negoci o empresa.
Per això analitza detalladament el negoci o empresa, concloent-se sobre els aspectes següents:

 • Nivell de certesa de la realització dels actius.
 • Inexistència d’obligacions passius contingents.
 • Nivell de facturació dependent de factors volàtils o intrínsicament lligats a determinades persones o a situacions contractuals difícilment recurrents.
 • Existència de Riscos no reflectits en els Comptes de l’Empresa.

Area pericial

L'objectiu general és emetre dictàcmens que responguin a circumstàncies amb component econòmic.

Dictàmens pericials.

L’objectiu general és emetre dictàmens que responguin a circumstàncies amb component econòmic.

La finalitat del dictamen pot respondre a diferents motius, entre els quals destaquen els següents:

 • Valoració d’un negoci, empresa o cartera de clients, per una possible operació de compravenda.
 • Reclamació de qualsevol import econòmic, per presentar com a prova en un procés judicial o de conciliació amistosa (lucre cessant, incompliment de contractes, càlcul d’interessos de mora, etc.).
 • Determinació dels costos de producció d’un determinat producte o de prestació d’un servei, amb la finalitat d’avaluar una possible política de preus inadequada dins del mateix sector d’activitat.

Area de comptabilitat

L'objectiu general és donar resposta a la problemàtica comptable de les empreses i entitats, actuant en cada cas d'acord amb les seves necessitats, oferint serveis externs d'assessorament.

servicios

Els serveis consisteixen en:

 • Dissenyar, o revisar, el model d’organització comptable de l’entitat en funció de les característiques de l’activitat, de les necessitats d’informació i control, i de la normativa mercantil i fiscal aplicable.
 • Preparar directament, o revisar, els comptes anuals i la informació a presentar en el Registre corresponent.
 • Per grups d’entitats, assessorar i/o preparar les consolidacions d’estats financers.

Costos, comptabilitat analítica, control pressupostari.

Després de l’anàlisi de les característiques i necessitats d’informació per la presa de decisions de l’entitat, s’aconsella el sistema de costos més adequat.

Una vegada dissenyat el sistema de costos, s’efectua la implantació de la comptabilitat analítica necessària er controlar els costos i determinar desviacions.

Per col•laborar en el control de gestió de les entitats s’assessora en l’elaboració dels seus pressupostos o s’efectua l’elaboració directa dels mateixos (d’acord amb els objectius de l’entitat).

Area d'organització

L'objectiu general és proporcionar als clients serveis especialitzats d'assessorament per la millora de les seves estructures organizatives, d'informació i de gestió empresarial

Organització

S’analitzen els procediments i sistemes d’informació, de gestió i de control existents, es dissenyen possibles millores i/o reestructuracions dels mateixos, i s’assessora durant la seva implantació.

L’anàlisi d’aquests procediments i sistemes abasten els següents aspectes:

 • Estructura organitzativa, fonamentalment la definició d’àrees de responsabilitat, línees d’autoritat, canals de comunicació i nivell de jerarquia.
 • Polítiques i procediments operatius en matèria de compres, vendes, gestió d’inventaris, obtenció i justificació de subvencions, fluxos de fons i tresoreria, actius fixos, nòmines, etc.
 • Polítiques i procediments comptables, entenent per aquests, tot el sistema d’informació, incloent no només la comptabilitat patrimonial bàsica, sinó també el control pressupostari i estadístiques.
 • Així mateix s’elaboren manuals de funcionament i control intern que permet, a l’Entitat tenir unes pautes escrites i sistemàtiques que assegurin el seguiment adequat dels procediments establerts per l’adreça.


Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3 Equipo 3


Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información Aceptar